top of page
Samarbeidsavtalen med VFK 2016 - 2019

Vestfold fylkeskommunes (VFK) retningslinjer for tilskudd til regionale frivillige paraplyorganisasjoner åpner for å innvilge flerårig rammetilskudd knyttet til planperioden for Strategisk kulturplan for Vestfold. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtar rammetilskuddene. Basert på rammetilskuddene skal det inngås samarbeidsavtaler for tildelingsperioden med den enkelte organisasjon. Avtalen utarbeides i fellesskap – med en intensjon om å løfte frem aktuelle samarbeidsområder mellom organisasjonen og VFK.

Tiltak og ansvar:

1. VBUR som utviklingsaktør

VBUR skal være en kompetansebank, og bidra til støtte og utvikling hos de frivillige organisasjonene gjennom kurs og foredrag.

VBUR skal ha et aktivt styre, som legger til rette for kontakt, dialog og utviklingsarbeid mellom medlemsorganisasjonene.

2. Frivillighet som samfunnsverdi

VBUR skal ha fokus på frivillighet og tilhørighet som avgjørende for helse.

VBUR skal formidle verdien av å være engasjert i frivillighet, evt gjennom en holdningskampanje.

3. Rekruttering

VBUR skal bidra til at medlemsorganisasjonene er åpne inkluderende, og at de arbeider for økt rekruttering. Blant annet gjennom å utvikle og støtte aktiviteter som når ut til alle barn og unge.

4. Synlighet

VBUR skal være synlig for medlemmene, samarbeidspartnere og barn/unge generelt, gjennom ny WEB, sosiale medier og andre kanaler.

bottom of page