top of page

Formålet med Barne- og ungdomsrådet er:

a) Å være bindeledd mellom barne- og ungdomsorganisasjonene og Vestfold fylkeskommune.

b) Å stimulere den enkelte organisasjon til økt aktivitet.

c) Å videreføre vedtak gjort av årsmøtet i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold.

Barne- og ungdomsrådets gjøremål:

a) Ta opp saker av felles interesse.

b) Planlegge og gjennomføre kurs og andre fellestiltak.

Forberede og arrangere barne- og ungdomskonferanser.

c) Være faglig rådgiver overfor Vestfold fylkeskommune i barne- og ungdomssaker.

d) Være høringsinstans i fylkeskommunale saker som gjelder barn og unge. Uttale seg om

prioritering av tiltak i forbindelse med økonomisk støtte til barne- og ungdomsarbeidet i

fylket.

bottom of page