top of page

VBUR og Samarbeidsrådet for Folkehelse


Vestfold Fylkeskommune er blitt tildelt midler gjennom Helsedirektoratet for å være et programfylke for folkehelsearbeid i kommunene. Programmet skal bidra til utvikling av tiltak, metoder og verktøy for å fremme psykisk helse for barn og unge (0-24 år), og å integrere psykiske helse i det ordinære folkehelsearbeidet.

VBUR er takknemlige for at vi er en av aktørene som er valgt til å være med inn i dette viktige arbeidet. VBUR skal representere de frivillige i alle sektorer og vil fokusere på frivillighet som helsefremmende.

Å ha et folkehelseperspektiv på psykisk helse innebærer å rette oppmerksomheten mot viktige betingelser og forhold som påvirker psykisk helse og livskvalitet. Helsedirektoratet viser til eksempler på slike betingelser, hvis alle også kan oppleves gjennom frivillig arbeid og deltakelse i organisasjonsarbeid.

 • Tilhørighet. Å være en del av et felleskap og ha positive og tillitsfulle relasjoner og vennskap til voksne, jevnaldrende og yngre.

 • Mestring og mening. Å ha arenaer for aktivitet der alle kan erfare å ta i bruk egne ressurser, mestre og lykkes.

 • Toleranse. Å ha miljøer preget av mangfold og respekt for at alle mennesker er forskjellige

 • Rusfrie miljøer. Å ha trygge og forutsigbare miljøer.

 • Deltakelse og medvirkning. Å ha muligheter til å engasjere seg og være med å påvirke sin egen hverdag og sine omgivelser.


Bildet er lånt fra VFK sin informasjon om UngData undersøkelsen 2017

I tillegg til å styrke psykisk helse i folkehelsearbeidet skal folkehelseprogrammet bidra til:

 • At kommunene kan utvikle tiltak, arbeidsmåter, metoder og verktøy finansiert gjennom en tilskuddsordning.

 • Å utvikle kompetanse og spre erfaringer på tvers av kommuner og fylker, blant annet gjennom KS læringsnettverk.

 • Å videreutvikle og implementere styringsdata og annen kunnskapsstøtte fra nasjonale myndigheter, blant annet Ungdata og folkehelseprofilene.

 • Å samordne statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene.

 • Å mobilisere sentrale nasjonale aktører som forsknings- og kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner m.fl.

 • Å fremme kommunebasert forskning.

Følgende kommuner er med i programmet fra 2017:

Færder kommune, Tønsberg kommune, Re kommune. VBUR ser frem til deltakelse på samlinger og møter, og vi vil etterhvert presentere i denne bloggen HVA kommunene jobber med og hvordan de fremmer organisasjonsarbeid og arbeid med frivillighet inn i målplanene.

VBUR ser frem til mye spennende arbeid for frivillighet og ungdom sammen med programkommunene fremover!


bottom of page